یکشنبه، آبان ۰۱، ۱۳۸۴

کودک آزادی ؟

ایران را ببینید
کودک آزاری در این کشور آزاد است

به راستی کسی به فکر این ملت است همه اقشار این جامعه در رنج و بدبختی و فقر زندگی می کنند کودکان ایران بدینسان
جوانان ایرانی همانند احمد سراجی در زندان ها شکنجه می شوند شلاق می خورند ولی آیا کسی هست بگوید چرا ؟

هیچ نظری موجود نیست: