سه‌شنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۸۵

زندانیان سیاسی

زندانیان سیاسی آزاد باید گردند
همیهنان عزیز یک جوان ایرانی در آستانه اعدام و چندین جوان ایرانی در زیر شکنجه رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند شما با تلفن زدن ، ایمیل فرستادن و یا به طریقی که می توانید با یکی از سازمان های حقوق بشر تماس بگیرید و به حکم اعدام ولی .. فیض مهدوی و وضعیت زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر اعتراض کنید .
این حرکت رژیم شروع دوباره قتل عام سال شصت و هفت می باشد که ما نباید بگذاریم چنین اتفاقی در این سرزمین رخ دهد .
سازمان های حقوق بشر
متن های آماده را نیز می توانید برای این سازمان ها ارسال کنید
برای ولی الله فیض مهدوی
Dear Sir/Madame,I am very concerned about the imminent execution of Mr. ValiyollahFeyz-MAhdavi. He is a 28 years old political prisoner in Rejayi-Shahr (Gohardasht) prison in Karaj, Iran. The prison officials haveinformed him that his execution is scheduled for MAy 6th, 2006.He has lost the function of one of his kidneys, under brutal prisonconditions.
I am asking for your immediate intervention to help rescue Mr. FeyzMahdavi's life.The Iranian officials have threatened to execute thepolitical prisoners one by one. They executed Mr. Zamani (31)secretly. Please do not let them take another innocent life.
ترجمه
خانم /آقای محترم
من بسیار نگران اعدام قریب الوقوع آقای ولی الله فیض مهدوی هستم. او 28ساله و یک زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر(گوهردشت ) کرج در ایراناست .
مقامات زندان به او گفته اند که اعدامش برای 6می 2006 بزنامه ریزی شدهاست. او یکی از کلیه های خود رادر اثر شرایط بیرحمانه زندان از دست دادهاست.
من خواهش میکنم که هر چه زودتر برای نجات جان آقای فیض مهدوی مداخله کنید. مقامات زندان تهدید کرده اند که زندانیان سیاسی را یک به یک اعدام خواهند کرد. آقای زمانی ( 31) ساله را به طورمخفیانه اعدام کردند. لطف انگذارید یک انسان بیگناه دیگر جان خود را ازدست بدهد.
بااحترام
برای مهرداد لهراسبی و وضعیت زندانیان رجایی شهر
Dear Sir/MadameI am writing to urge you to immediately send a delegation to inspectthe conditions of political prisoners in Rejayi-Shar (Gohardasht)prison in Karaj , Iran. The political prisoners are mixed with thugswho threaten their life every day. They are denied medical treatmentfor their serious illnesses. In particular I am concerned about Mr.Lohrasbi, who reportedly suffers from lung and gum diseases and atumor in his brain, but the officials have asked for a 200 milliontooman bail from his family ( about 200,000$US) in addition toprepayment of all his medical bills. Mr. Feyz Mahdavi has lostfunction of one of his kidneys
and Mr. Jowkar suffers from heartproblems.
Please send a delegation to Rejayi-Shahr prison immediately and helpthe political prisoners get the medical treatments they need. Pleasealso pressure the Iranian government to release all politicalprisoners.
Sincerely
ترجمه
خانم /آقای محترم
خواهش میکنم هر چه سریعتر هیئتی برای بررسی وضعیت زندانیان سیاسی درگوهر دشت کرج ( ایران ) بفرستید. زندانیان سیاسی در میان جانیانی به سرمیبرند که زندگی آنها را به طور روزانه تهدید میکنند. علاو ه بر آن برای بیماری های بسیار جدی نیز کمک های پزشکی بهآنان داده نمی شود. من بخصوص نگران وضعیت آقای مهرداد لهراسبی هستم که ازبیماری ریه و لثه رنج وتومور مغزی رنج میبرد اما مقامات زندان از اودرخواست 200 میلیون تومان( تقریبا دویست هزار دلار ) وثیقه به علاوه پیشپرداخت همه مخارج بیمارستانو درمانی را کرده اند.علاوه بر او آقای فیض مهدوی نیز یک کلیه خود را براثر شرایط زندان از دست داده است و آقای جوکارنیز از بیماری قلبی رنجمیبرد.
خواهش میکنم هر چه سریعتر هیئتی رابه زندان رجایی شهر بفرستید و به زندانیان کمک کنید تا بتوانند خدمات پزشکی لازم را دریافت کنند. همچنین به دولت ایران فشار آورید تا همه زندانیان سیاسی را آزاد کنند.
بااحترام

هیچ نظری موجود نیست: